počet zhlédnutí:
   
Obsah stránky

aktuality
řeckokatolická církev
exarchát Praha
historie farnosti
pořad bohoslužeb
názory
odkazy
kontakt

čtení a evangelium
aktuální
z minulého týdne
z předminulého týdne 

NAROZENÍ PÁNĚ čtvrtek 25.prosince 2008

Čtení z listu sv.apoštola Pavla Galaťanům (4,4-7)
Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá" "Abba, Otče." Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.

Evangelium podle svatého Matouše (Mt 2,1-12)
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci z východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: A ty Betléme v Judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi Judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu."
Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit."
Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

VRAŤTE SE K VÍŘE. TEN VÝKUPNÝ PŘÍBĚH JEHO ŽIVOTA NA ZEMI NENÍ VĚC LIDSKÁ, ALE DÍLO BOŽÍ

Narození Páně není největší svátek křesťanů, ale je to svátek, který nás nejsilněji oslovuje i překvapuje. Pán a Stvořitel všeho bytí bere na sebe lidské tělo, přichází na svět v lidském těle. Rodí se z Panny. A hned tato informace má pro nás veliký význam. Klade před naše lidské poznávání tvrdý požadavek - musíš uvěřit! Nebo také nemusíš, protože jsi svobodná bytost, ale pak, aniž by sis to uvědomoval vstupuješ do krajin velkých temnot a stínů, které ti žádné světlo rozumu a lidskosti neprosvítí. Ale, když vírou, to Světlo, které přišlo na svět přijmeš a začneš se v jeho prostředí rozhlížet, nemůžeš se nezačít divit tomu jak podivuhodné, tajemné a krásné je veškeré stvoření. Naplní tě radost, že tato krása z něj stále vyzařuje a ještě se zdokonaluje přes všechny ty čmárance ošklivosti, které vyrašily z lidské svobody. Ano, člověk má svobodu rozhodovat se.
A co je to ta víra?
Myslím, že víra je spočinutí v pevném bodu svým vlastním bytím a pravost tohoto bodu se prověřuje jen radostí, která se probouzí v nitru, v tichosti a to jako radost trvalá, která dovede unést i všechna trápení s bolestmi. Radost, která vplouvá do trvalého štěstí a pokoje. Tento pokoj se následně snaží roznést všem lidem bez vyjímky. Každé jiné spočinutí, v jiných bodech a vírách vede k beznaději, smutku a nakonec v zofalství.
Proto:
SLÁVA NA VÝSOSTI BOHU A NA ZEMI POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE !

 


Během měsíce prosince jsem předával Řeckokatolickou farnost v Jihlavě svému nástupci. Stránky této farnosti na internetu nejsou předmětem předání. Budu pokračovat dál, pod jinou adresou, kterou na této staré adrese ještě uveřejním. Děkuji za přízeň! o.prot. Josef Hořák


Starąí evangelia a promluvy:
  • z minulého týdne
  • z předminulého týdne
  •    
    poslední aktualizace: 13. 11. 2010 - 22:04:20 GMT+1
    obsah: Josef Hořák (administrátor Řeckokatolické farnosti v Jihlavě)