počet zhlédnutí:
   
Obsah stránky

aktuality
řeckokatolická církev
exarchát Praha
historie farnosti
pořad bohoslužeb
názory
odkazy
kontakt

čtení a evangelium
aktuální
z minulého týdne
z předminulého týdneNeděle po narození Páně - 28.12.2008

Čtení z listu sv. apoštola Pavla Galaťanům (Gal 1,11-19)
Prohlašuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám hlásal, není dílo lidské: Já jsem ho nepřijal ani se mu nenaučil od nějakého člověka, ale ze zjevení Ježíše Krista.
Slyšeli jste přece, jak jsem se kdysi choval, když jsem byl ještě židem: pronásledoval jsem Boží církev, že to přesahovalo všechny meze, a snažil jsem se ji zničit. V horlivosti pro židovství jsem ve svém národě předstihoval mnoho svých vrstevníků, protože jsem byl daleko více než oni zaujat zvyklostmi po předcích. Bůh si mne však už v lůně své matky vybral a svou milostí povolal a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům. Neradil jsem se hned s lidmi, ani jsem nešel nahoru do Jeruzalema k těm, kteří byli apoštoly přede mnou. Odešel jsem do Arabie a pak se znovu vrátil do Damašku.
Za tři roky potom jsem se odebral do Jeruzalema, abych z vlastní zkušenosti poznal Petra a pobyl jsem u něho patnáct dní. Z ostatních apoštolů jsem však viděl jen Jakuba, bratra Páně.

Čtení evangelia podle sv. Matouše (Mt 2, 13-23)
Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil." Vstal tedy, vzal v noci dítě i matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: "Z Egypta jsem pozval svého syna."
Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, velmi se rozlítil a dal v Betlémě a celém jeho okolí pobít všechny chlapce do dvou let - podle času, který si zevrubně zjistil u mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše:
" V Rámě je slyšet hlas,
páč a velké bědování;
Ráchel oplakává svoje děti.
Není k utišení - už nejsou."
Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli." Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archalaus, bál se tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: "Bude nazýván Nazaretský."


Pochováme rok 2008

Jak je to pěkné vyjádření, ano "pochováme" rok 2008 tak jako maminka bere do náručí dítě a chová jej, aby se uklidnilo, aby přestalo naříkat, tak i my nechejme ve svém nitru proběhnout uplynulý rok. Zanechme křiku a brblání jak to, nebo ono, bylo zlé a špatné a přiveďme do svého nitra pokoj s požehnáním. Byl to pro nás rok mírový a už tato skutečnost zasluhuje vřelý dík. Naše silnice sice často plodí válečné hrůzy, kdy náš příbuzný, kamarád, či blízký člen rodiny je najednou z tohoto světa pryč a my svým srdcem nedovedeme přijmout tuto náhlou a nezvratnou skutečnost. Ale utekl rok, hodně toho pohřbil i hodně přinesl. Nezapomínejme na ně, či na to pohřbené. Na mrtvé vzpomínejme s prosbami za ně, aby dostali pokoj věčný a i na to ztracené, co nás umenšovalo vložme náplast času minulého. Můžeme ze všeho čerpat nejen poučení, ale hlavně trvalou zkušenost spojenou s pamětí, s poučením. Kdo zklamal jednou, snadněji zklame zas. Kdo lhal, tomu se již snadno nevěří. Kdo podal pomocnou ruku, i když jen úsměvem, který ulehčuje, když se na nás všichni mračí, na toho pak nezapomínejme. Život byl a je vždycky silnější než smrt a smutek. Nový rok bude opět plný života a proto přejme všem do jeho zítřků opět skutečný mír, pokoj s radosti a také úžas, protože nám bude přinášet také věci naprosto nové.

Do roku 2009 přeji především mír vlastního srdce. Jde o mír naplněný radostí, že všechno škarohlídství, veškerá negace a zloba, i když se nám to nezdá, se bude stále více a více umenšovat a ztrácet vládu nad světem. Dějiné události pojedou stále vpřed a to ne podle slabých lidských plánů, ale podle plánů Božích, který přináší Království i do našeho světa. Čteme z Písma proroky. Je na co se těšit, vždyť Panna Maria, "Bohorodica", jak ji vidítě na ikoně již vznešeně drží žezlo vlády v rukou a její Syn, Ježíš Kristus jasně ukazuje na její ruku, kterou na naši zeměkouli položila. Před ní se chvěje celé peklo.
Nejsem blázen a ani fantasta, když Vám všem přeji radost do zítřka, která naplní celou zeměkouli. Nebojme se, křtem jsme vstoupili do nového života, ve kterém pozemská smrt ztrácí vládu.

 

Od rolu 2009 končí stránka : Řeckokatolická farnost v Jihlavě

Nová stránka : rozumasrdce.xf.cz se otevírá od 1.ledna 2009


Starąí evangelia a promluvy:
  • z minulého týdne
  • z předminulého týdne
  •    
    poslední aktualizace: 13. 11. 2010 - 22:04:20 GMT+1
    obsah: Josef Hořák (administrátor Řeckokatolické farnosti v Jihlavě)